Członkostwo

Członkami Stowarzyszenia mogą zostać wszystkie osoby przyjmujące jako fundament postawy etycznej wartości chrześcijańskie.

Członkiem Zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która podpisała deklarację członkowską zobowiązując się do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

Członkiem Wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc materialną, rzeczową lub inną na rzecz Stowarzyszenia. Osoba prawna działa wyłącznie przez swojego przedstawiciela.

Aby zostać Członkiem Stowarzyszenia należy wypełnić, podpisać i przesłać na adres siedziby Stowarzyszenia deklarację członkowską lub jej skan na adres mailowy stowarzyszenie@abrahamisara.pl.

Szczegóły dotyczące praw i obowiązków Członków oraz zasad ich przyjmowania określa Statut Stowarzyszenia.

Dodaj komentarz