Statut


STATUT

Stowarzyszenia Wspierania Małżeństw Niepłodnych

„Abraham i Sara”


Statut Stowarzyszenia „Abraham i Sara”

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Wspierania Małżeństw Niepłodnych „Abraham i Sara”, w dalszej części Statutu zwane „Stowarzyszeniem”.

2. Nazwa Stowarzyszenia w języku angielskim brzmi: Association Supporting Infertile Couples „Abraham and Sarah”. Działając poza granicami kraju Stowarzyszenie może posługiwać się nazwą przetłumaczoną na inne języki obce.

§ 2

  1. Stowarzyszenie działa na podstawie niniejszego Statutu, przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 210) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).
  2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
  3. Stowarzyszenie jest organizacją katolicką w rozumieniu art. 35 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 380).
  4. Stowarzyszenie powołane jest na czas nieograniczony.
  5. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób dobrej woli, przyjmujących jako fundament postawy etycznej wartości chrześcijańskie.
  6. Stowarzyszenie nie działa w celu osiągnięcia zysku.
  7. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i wolontariuszy. Do realizacji swoich celów Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym Członków Stowarzyszenia  lub korzystać z usług innych podmiotów.


§ 3

1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą Władz miasto Kraków.

2. Stowarzyszenie może podejmować współpracę z podobnymi organizacjami polskimi oraz działającymi w innych krajach, a także z organizacjami międzynarodowymi posiadającymi zbliżone cele.

3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza obszarem Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych.

4. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych związków stowarzyszeń o tym samym lub podobnym charakterze działania.

5. Stowarzyszenie ma prawo być udziałowcem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcjonariuszem spółki akcyjnej.

6. Stowarzyszenie może powoływać fundacje.

7. W ramach Stowarzyszenia nie tworzy się terenowych jednostek organizacyjnych.

§ 4

1. Opiekę duchową nad Stowarzyszeniem sprawuje Kapelan. Czuwa on nad zgodnością działalności Stowarzyszenia z nauczaniem Kościoła Rzymskokatolickiego i Statutem Stowarzyszenia.

2. Kapelana mianuje Arcybiskup Krakowski.

3. Każda zmiana Statutu Stowarzyszenia do wejścia w życie wymaga zatwierdzenia jej przez Arcybiskupa Krakowskiego.

§ 5

1. Cały dochód z działalności Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego Członków.

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach.

Rozdział II

Misja i cele Stowarzyszenia

§ 6

Misją Stowarzyszenia jest propagowanie wartości etycznych płynących ze społecznej nauki Kościoła Rzymskokatolickiego, ze szczególnym naciskiem na ochronę życia ludzkiego, płodności i rozwoju rodziny oraz pomoc małżeństwom dotkniętym problemem niepłodności.

§ 7

Do podstawowych celów realizowanych przez Stowarzyszenie należą działania z zakresu:

1. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

2. Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

3. Działalności charytatywnej.

4. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

5. Ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej.

6. Działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.

7. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

8. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

9. Działalności na rzecz dzieci i młodzieży.

10. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

11. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

12. Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.

13. Udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

14. Promowania i organizacji wolontariatu.

15. Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

16. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

17. Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów realizujących zadania publiczne.

Ponadto, do celów Stowarzyszenia należy:

18. Popieranie nauczania chrześcijańskiego, zwłaszcza poprzez propagowanie metod leczenia niepłodności zgodnych z nauką Kościoła Rzymskokatolickiego.

19. Kompleksowe wspieranie małżeństw niepłodnych (m.in. poprzez pomoc psychologiczną, materialną, rzeczową, prawną).

20. Działanie na rzecz zwiększenia dostępności leczenia niepłodności metodami zgodnymi z nauką Kościoła Rzymskokatolickiego, w szczególności NaProTechnologii.

21. Wspieranie lekarzy i instruktorów NaProTechnologii oraz współpraca z nimi.

22. Propagowanie idei adopcji.

23. Podejmowanie inicjatyw ewangelizacyjnych i apostolskich.

24. Pozyskiwanie finansów na działalność statutową.

25. Działanie na rzecz promocji macierzyństwa i ojcostwa.

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1. Organizowanie konferencji, wykładów, szkoleń, warsztatów, rekolekcji itp.

2. Organizowanie akcji społecznych i medialnych, w tym kampanii edukacyjnych i promujących wartości etyczne zgodne z misją Stowarzyszenia.

3. Wydawanie materiałów informacyjnych, ulotek, biuletynów, czasopism, periodyków, książek itp.

4. Współpracę z ośrodkami medycznymi i firmami farmaceutycznymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia.

5. Prowadzenie strony internetowej.

6. Działalność kulturalną (np. organizowanie wystaw, projekcji filmów, spotkań autorskich, dyskusji).

7. Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa.

8. Aktywny udział w debacie publicznej, w tym działanie na rzecz odpowiednich rozwiązań prawnych.

9. Współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami, w tym także zagranicznymi, kierowanie do nich postulatów w celu realizacji interesów zbiorowych członków Stowarzyszenia.

10. Inspirowanie i wspieranie oddolnych inicjatyw społecznych.

11. Prowadzenie działalności doradczej i informacyjnej na rzecz społeczeństwa.

12. Wspieranie działań mających na celu pomoc małżeństwom w szczególności zapewniających pomoc psychologiczną, prawną i duchową.

13. Formację duchową członków Stowarzyszenia i innych osób.

§ 9

1. Stowarzyszenie  prowadzi działalność statutową, która może być prowadzona jako działalność nieodpłatna pożytku publicznego lub jako działalność odpłatna pożytku publicznego.

2. Stowarzyszenie prowadzi działalność nieodpłatną w następujących formach:

a) organizacja, promocja i/lub zarządzanie imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając zarządzanie i dostarczenie pracowników do obsługi obiektów, w których te imprezy mają miejsce,

b) pozostałe pozaszkolne formy edukacji związane głównie z rozwijaniem własnych zainteresowań, uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych oraz doskonaleniem zawodowym,

c) działanie pozostałych witryn internetowych, które działają jak portale internetowe, tj.: strony mediów dostarczających aktualne informacje,

d) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana.

3. Stowarzyszenie prowadzi działalność odpłatną  w  następujących formach:

a) organizacja, promocja i/lub zarządzanie imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając zarządzanie i dostarczenie pracowników do obsługi obiektów, w których te imprezy mają miejsce,

b) pozostałe pozaszkolne formy edukacji związane głównie z rozwijaniem własnych zainteresowań, uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych oraz doskonaleniem zawodowym.

4. Działalność Stowarzyszenia nie może być prowadzona wyłącznie na rzecz członków Stowarzyszenia.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. Osoba prawna może być jedynie Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia.

§ 11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1. Zwyczajnych.

2. Wspierających.

3. Honorowych.

§ 12

1. Członkiem Zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która podpisała deklarację członkowską zobowiązując się do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Treść deklaracji członkowskiej ustala Zarząd Stowarzyszenia.

2. Członkiem Wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc materialną, rzeczową lub inną na rzecz Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem, że osoba prawna działa wyłącznie przez swojego przedstawiciela.

3. Członkiem Honorowym można zostać za wniesienie szczególnych zasług w rozwój Stowarzyszenia lub w realizację celów zbieżnych z celami Stowarzyszenia.

4. Członków Zwyczajnych i Wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd. Członkowie Założyciele stają się Członkami Zwyczajnymi z chwilą zarejestrowania Stowarzyszenia.

5. Tytuł Członka Honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

6. Przynależność do Stowarzyszenia nie stoi na przeszkodzie członkostwu w innych organizacjach i stowarzyszeniach, z wyjątkiem organizacji i stowarzyszeń posiadających cele niezgodne z celami Stowarzyszenia lub niezgodne z wartościami, jakim Stowarzyszenie służy.

§ 13

1. Członkom Zwyczajnym Stowarzyszenia przysługuje prawo do:

a) czynnego i biernego prawa wyborczego do wszystkich Władz Stowarzyszenia,

b) wyrażania opinii i zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia,

c) uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków,

d) uczestniczenia we wszelkich formach działania służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,

e) korzystania z urządzeń, lokali, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia.

2. Członkowie Zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są:

a) uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia i realizacji celów statutowych,

b) swoją postawą i działaniami przyczyniać się do rozwoju i wzrostu znaczenia Stowarzyszenia, dbać o jego dobre imię,

c) przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał Władz Stowarzyszenia,

d) terminowo opłacać składki członkowskie i wywiązywać się z innych zobowiązań wobec Stowarzyszenia.

3. Członkowie Wspierający i Honorowi mają wszystkie prawa określone w ust. 1 niniejszego paragrafu, za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego. Członkowie Wspierający i Honorowi mają wszystkie obowiązki określone w ust. 2 niniejszego paragrafu, za wyjątkiem obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 14

1. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje w razie:

a) śmierci Członka lub utraty osobowości prawnej przez Członka Wspierającego,

b) dobrowolnego wystąpienia Członka ze Stowarzyszenia,

c) skreślenia z listy Członków,

d) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.

2. Zamiar wystąpienia członka ze Stowarzyszenia powinien być zgłoszony Zarządowi na piśmie.

3. Członek Stowarzyszenia może być skreślony z listy członków uchwałą Zarządu ze względu na:

a) długotrwały brak udziału w działalności Stowarzyszenia,

b) nieusprawiedliwione zaleganie z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający 12 miesięcy,

c) nieprzestrzeganie przez Członka postanowień Statutu, regulaminów i uchwał Władz Stowarzyszenia,

d) działanie na szkodę Stowarzyszenia,

e) na pisemny, umotywowany wniosek co najmniej 2 Członków Zarządu lub 10 Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia z przyczyn określonych w ust. 3 lit. c) i d) niniejszego paragrafu.

4. W przypadku określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu Zarząd informuje Członka o zamiarze skreślenia z listy Członków w formie pisemnej lub w formie wiadomości e-mailowej w terminie 15 dni przed dokonaniem tego skreślenia.

5. Od uchwały Zarządu o skreśleniu z listy Członków osobie skreślonej przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie do 15 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna. Do czasu rozpatrzenia odwołania, osoba, której dotyczy uchwała Zarządu pozostaje zawieszona w prawach Członka Stowarzyszenia.


Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 15

1. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Członków,

b) Zarząd,

c) Komisja Rewizyjna,

d) Komisja Etyki.

2. Członek władz Stowarzyszenia wykonujący swoje obowiązki społecznie, jest obowiązany dokładać przy tym należytej staranności.

§ 16

Kadencja Władz Stowarzyszenia trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się na Walnym Zebraniu Członków w głosowaniu jawnym lub tajnym zwykłą większością głosów spośród nieograniczonej liczby kandydatów przy obecności co najmniej połowy liczby wszystkich Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia (quorum). Tryb głosowania ustala każdorazowo Walne Zebranie Członków.

§ 17

O ile postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały Władz Stowarzyszenia dla swojej ważności wymagają zwykłej większości głosów przy obecności przynajmniej połowy liczby wszystkich Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia (quorum).

§ 18

1. W przypadku ustąpienia, odwołania lub ustania członkostwa w Stowarzyszeniu w trakcie trwania kadencji Członka Zarządu, Komisji Etyki lub Komisji Rewizyjnej, skład osobowy tego organu jest uzupełniany poprzez dokooptowanie nowego członka spośród Członków Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 2-4.

2. Dokooptowanie nowego Członka Zarządu, Komisji Etyki lub Komisji Rewizyjnej jest dokonywane przez organ Stowarzyszenia, którego członek ustąpił, został odwołany lub ustało jego członkostwo w Stowarzyszeniu.

3. Liczba członków Zarządu, Komisji Etyki lub Komisji Rewizyjnej dokooptowanych w trakcie kadencji nie może przekroczyć połowy stanu osobowego organu Stowarzyszenia, którego dotyczy kooptacja.

4. W przypadku, gdy dokooptowanie nowego Członka Zarządu, Komisji Etyki lub Komisji  Rewizyjnej nie jest możliwe, w tym również z powodu określonego w ust. 3, zastosowanie ma § 19 ust. 6 lit. d).

§ 19

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i może mieć charakter zwyczajny lub nadzwyczajny. Do udziału w Walnym Zebraniu Członków uprawnieni są wszyscy Członkowie Stowarzyszenia z uwzględnieniem postanowień § 13 ust. 3 zd. 1. W Zebraniu mogą brać udział również inne zaproszone przez Władze Stowarzyszenia osoby, które posiadają jedynie prawo opiniowania spraw będących przedmiotem obrad.

2. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd raz w roku jako zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Każdemu Członkowi Zwyczajnemu przysługuje na Walnym Zebraniu Członków jeden głos. Członek Stowarzyszenia może udzielić innemu Członkowi Stowarzyszenia pisemnego upoważnienia do wzięcia w jego imieniu udziału w Walnym Zebraniu Członków oraz prowadzonych w jego trakcie głosowań.

3. Uchwały Walnego Zebrania Członków są prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy liczby wszystkich Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia (quorum). W przypadku braku quorum w pierwszym terminie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w drugim terminie, tego samego dnia, nie później niż 30 minut po terminie pierwszym. W drugim terminie uchwały Walnego Zebrania Członków są prawomocne bez względu na liczbę obecnych członków.

4. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbyć się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

a) z własnej inicjatywy,

b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,

c) na pisemny, umotywowany wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia.

d) w przypadku określonym w §18 ust. 4.

7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołane na żądanie Komisji Rewizyjnej lub członków Stowarzyszenia powinno odbyć się nie później niż w terminie 6 tygodni od daty zgłoszenia żądania.

8. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.

9. Nad sprawami nie objętymi porządkiem obrad Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może obradować i podejmować uchwały po wyrażeniu na to zgody przez 2/3 zebranych w obecności co najmniej połowy liczby wszystkich Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia (quorum).

10. Członkom wybranym do Władz Stowarzyszenia nie ogranicza się – w razie ponownego ich wyboru – ilości kadencji.

§ 20

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:

a) uchwalanie Statutu Stowarzyszenia i jego zmian,

b) ustalanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,

d) wybór i odwołanie członków Władz Stowarzyszenia,

e) udzielenie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej,

f) podejmowanie uchwał w sprawach zgłoszonych przez Zarząd,

g) ustalanie wysokości składek członkowskich,

h) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

i) podejmowanie uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do innych organizacji lub spółek,

j) podejmowanie uchwał o podjęciu działalności gospodarczej,

k) podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia fundacji,

l) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

m) podejmowanie uchwał w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

2. O terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków członkowie Stowarzyszenia powinni być poinformowani co najmniej na 15 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków poprzez zamieszczenie ogłoszenia o Zebraniu na stronie internetowej Stowarzyszenia, w formie wiadomości e-mailowej lub listem poleconym. Jednocześnie informuje się Członków o drugim terminie Walnego Zebrania Członków, które odbędzie się w sytuacji przewidzianej w § 19 ust. 3.

3. Uchwały Walnego Zebrania Członków w sprawie uchwalenia Statutu lub jego zmiany, odwołania przed upływem kadencji Władz Stowarzyszenia oraz pozbawienia godności Członka Honorowego Stowarzyszenia podejmowane są większością kwalifikowaną 3/4 głosów w obecności co najmniej połowy liczby wszystkich Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia (quorum).

§ 21

1. Zarząd Stowarzyszenia, który wybierany jest na Walnym Zebraniu Członków, składa się z 3 do 5 członków. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu po wyborach.

2. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz oraz ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

3. Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

4. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

5. Członkowie zarządu mogą pobierać wynagrodzenie za czynności związane  z pełnioną funkcją. O sposobie i wysokości wynagrodzenia decyduje Walne Zebranie Członków.

6. W umowach między Stowarzyszeniem a Członkiem Zarządu oraz w sporach z nim Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale podjętej przez tą Komisję.

§ 22

1. Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:

a) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

b) realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

c) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

d) opracowywanie planów działalności Stowarzyszenia,

e) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia lub skreślenia Członków Zwyczajnych i Wspierających,

f) prowadzenie ewidencji członków Stowarzyszenia,

g) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań,

h) powoływanie – w miarę potrzeb – fachowych organów, takich jak komisje i zespoły do realizacji celów Stowarzyszenia,

i) zatrudnianie i zwalnianie pracowników,

j) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

k) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w określonych przez niego terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

§ 23

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków.

2. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być Członek Zarządu ani osoba pozostająca z Członkiem Zarządu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

3. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

4. Członek Komis Rewizyjnej może otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

5. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

a) nadzorowanie i kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,

b) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym Statutem,

c) przedstawianie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków,

d) wnioskowanie o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu,

e) dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości,

f) podejmowanie uchwały o wyborze Członka Komisji Rewizyjnej reprezentującego Stowarzyszenie w umowach między Stowarzyszeniem a Członkiem Zarządu oraz w sporach z nim.

6. Komisja Rewizyjna nie podlega Zarządowi w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków Władz Stowarzyszenia oraz Członków Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

5. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu.

6. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

§ 24

1. Komisja Etyki jest powołana dla promowania i nadzorowania standardów etycznych w działalności Stowarzyszenia. Komisja składa się z 2 do 5 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków spoza członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

2. Do zakresu działania Komisji Etyki należy w szczególności rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw w zakresie:

a) naruszania przez Członków Stowarzyszenia obowiązków wynikających ze Statutu, regulaminów i uchwał Władz Stowarzyszenia,

b) sporów powstałych pomiędzy członkami Stowarzyszenia na tle praw i obowiązków wynikających z ich przynależności do Stowarzyszenia.

2. Komisja Etyki może orzekać następujące kary:

a) upomnienie,

b) skierowanie do Zarządu Stowarzyszenia wniosku o skreślenie danej osoby z listy Członków,

c) skierowanie do Walnego Zebrania Członków wniosku o pozbawienie danej osoby tytułu Członka Honorowego.

3. Od orzeczeń Komisji Etyki przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 15 dni od daty dostarczenia odpisu orzeczenia. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

4. Komisja Etyki działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.


Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

§ 25

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

a) składki członkowskie,

b) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,

c) dotacje, subwencje, granty,

d) darowizny od osób prawnych i fizycznych, zapisy i spadki,

e) dochody z własnej działalności gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie,

f) dochody z ofiarności publicznej,

g) dochody z oprocentowanych lokat bankowych,

h) odsetki bankowe oraz inne zyski kapitałowe,

i) dochody z działalności odpłatnej pożytku publicznego,

j) dochody ze sponsoringu,

2. Składki członkowskie powinny być wpłacane przez Członków do końca I kwartału każdego roku. Szczegółowe zasady wpłacania składek określa Zarząd w regulaminie.

3. Wpłacone składki członkowskie nie podlegają zwrotowi.

4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 26

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia we wszystkich sprawach upoważniony jest każdy Członek Zarządu jednoosobowo. Do zaciągania zobowiązań, których wartość przekracza 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy) upoważnieni są trzej Członkowie Zarządu łącznie.

2. Zabronione jest:

a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b) przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d) dokonywanie zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.


Rozdział VI

Rozwiązanie i likwidacja Stowarzyszenia

§ 27

1. Likwidacja Stowarzyszenia następuje w razie:

a) podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków,

b) wydania postanowienia przez sąd rejestrowy o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

2. Uchwała Walnego Zebrania Członków o rozwiązaniu Stowarzyszenia może być podjęta w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia (quorum) i dla swej ważności wymaga 3/4 głosów.

3. Majątek z likwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cele określone w uchwale Walnego Zebrania Członków, a w razie braku takiej uchwały o przeznaczeniu majątku na określony cel społeczny orzeka Sąd.

4. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie jego Zarządu lub osoba wyznaczona przez Sąd.

5. Koszty likwidacji Stowarzyszenia, a w szczególności wynagrodzenie likwidatora pokrywa się z majątku Stowarzyszenia.

Dodaj komentarz